Średniowiecze

W VI wieku n.e. Dalmacja została przyłączona przez Justyniana Wielkiego do Bizancjum. W tym czasie rozpoczyna się też migracja Słowian nad Dunaj i Sawę, a w VII wieku docierają oni nad Adriatyk. Około 625 r. na terenach Dalmacji i Panonii osiedla się słowiańskie plemię Chorwatów, od któregonazwy ziemie te nazwano Chorwacją. Koniec VIII wieku przynosi podbój tych ziem przez Karola Wielkiego. Dalmacja i Panonia wchodzą w skład państwa frankońskiego. Druga połowa IX wieku przynosi ponowne odzyskanie kontroli na tymi terenami przez Bizancjum. Pierwsza połowa IX wieku to przejście miejscowej ludności na chrześcijaństwo. W tym czasie następuje coraz większy wzrost znaczenia książąt chorwackich. Pierwszym z nich, którego znamy z imienia był Viśeslav. Żyl on na przełomie VIII i IX wieku, a jego siedzibą był Nin. W latach 845-864 Chorwacją Dalmatyńską władał Trpimir. Był on założycielem dynastii Trpimirowiczów, która rządziła Chorwacją do końca XI wieku. Siedzibą Trpimira była twierdza Kliś, znajdująca się w pobliżu Splitu. Książę prowadził samodzielną politykę zagraniczną, walczyl z Bizancjum i odpierał najazdy Bułgarów. Najstarszy pisany dokument noszący datę 4 marca 852 roku mówi o Trpimirze "z łaski Bożej książę Chorwatów", władającym "Królestwem Chorwatów". Jego wnuk Tomislav władał Chorwacją w latach 910-928 i został pierwszym królem Chorwacji. W roku 925 został koronowany przez papieża Jana X. Udanie walczyl z Bułgarami i Węgrami, podbił i przyłączył do swojego krolestwa Slawonię. Jego następcami byli kolejno książeta Trpimir II i Kreśimir I. W 988 roku dzięki poparciu Bizancjum odbyła się koronacja Stefana Drżisława. Po jego śmierci nastapił okres bratobójczych walk o władzę pomiędzy synami króla Stefana.  W 1000 roku zwycięsko wyszeł z nich Krzesimir III, ktory panował wraz z bratem Gojisławem, a następnie samodzielnie do 1030 r. Wnuk Krzesmira III, Petar Krzesmir IV, ktory panował w latach 1058-1074 wyzwolił Dalmację spod panowanie Bizancjum i połączył z Chorwacją Panońską w jedno państwo. Kolejny władca Dymitr Zvonimir (1075-1089) został koronowany przez papoeża Grzegorza VII na króla Chorwacji i Dalmacji. Ostatnim władcą z dynastii Tripimiroviców był Stefan II, który zmarł bezpotomnie w 1091 roku. W 1102 roku węgierski król Koloman dokonał podboju Chorwacji i na mocy podpisanego traktatu węgierska dynastia Arpadów przejęła prawa chorwackich królów. Rządy w ich imieniu sprawowali namiestnicy zwani banami.

Król Tomislav I